Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

"Türk" bayrağına gelince! Osmanlılar tarafından "ödünç alınan" bir Bizans/Hıristiyan sembolü!

Hilal kompleksi (yani hilal ve yıldız), Yunan geleneği ve kültürü ile zaman içinde derin bir ilişkiye sahiptir.

Antik Yunan

Üzerinde hilal bulunan en eski Yunan madeni parası, MÖ 6. yüzyıla tarihlenen Aşağı İtalya'dan bir madeni paradır. Daha sonra Girit'ten Makedonya'ya ve Küçük Asya'ya kadar antik Yunan dünyasının birçok Yunan bölgesinde buluyoruz. Hilal, günümüzde Konstantinopolis olan eski Yunan kolonisi Bizans'ta da bulunur.

 

BİZANS

MS 5. yüzyılda. İmparator I. Anastasios'a (MS 491-518) ait bir sikkede, bir yüzünde imparator büstü, diğer yüzünde ise hilal bulunan bir madeni para buluyoruz. Daha sonra yüzyıllar boyunca Bizans'taki tasvirlerde hilal ile birçok yönden karşılaşırız.

 

Osmanlılar Küçük Asya bölgesine vardıklarında (ama esas olarak kültürel açıdan üstün Bizans'ı birçok yönden kopyalayan Selçuklular), hilali Bizanslılardan "ödünç aldılar" ve yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu'nun amblemi haline geldiler.

 

Bugün Bizans sikkelerinde hilal görmek isteyenler sadece Yunan Müzeleri'nin nümismatik koleksiyonlarını ziyaret edebilirler, hatta Agios Georgios'un kalkanında kristal berraklığında olan Laconia'daki (Geraki köyü vb.) Bizans fresklerini bile ziyaret edebilirler.

18. yüzyıla kadar. Türk arması yıldızsız basit bir hilaldi. Yıldız, Sultan III. Selim (1789-1808) tarafından eklenmiş ve sekiz ışınlı, Sultan Abdul Metzit (1840-1861) ise beş ışınlı yapmıştır.

Öyle görünüyor ki Osmanlılar, Bizans'ı yönetime, kurumlara, düşünce modellerine ve daha binlerce şeye kopyaladıkları gibi, bayraklarının kendisi de çalıntı bir Bizans sembolüydü.

Bir Yunan veya Avrupa müzesinde hilalin açıkça görüldüğü Bizans sikkesini görmenize gerek yok. Topkapı Sarayı'nın yanında, kentin Bizans buluntularının bulunduğu bir odada bu sikkenin sergilendiği ve hatta hilalin tasvir edildiği taraftan, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bizanslıdır.

İstanbul'un bulguları gerçeği ortaya çıkarıyor. Türk arkeologlar bunu uygun açıklayıcı yorumlarla özel bir yere koymalıdır, yani modern Türk bayrağının kökleri bu madeni paradadır.

Bir başka çalıntı Bizans sembolü...

Bugün ortaya çıkardığımız ikinci unsur, aynı sembolün antik çağdan, Bizans'tan son yıllara kadar Yunan halkları tarafından yaygın olarak kullanılmasıyla ilgilidir. Popüler bilinçte, bu eski ve Bizans sembolü hayatta kaldı ve ikonları süsledi vb.

Zagalissa, bölgemizde, Taşoz'daki Sotiras dağ köyünde 1888'de bir Yunan mermer çeşmesinde hilal keşfetti. Yarı terkedilmiş dağ köyünün merkez meydanında antik Yunan/Bizans tasviri çok iyi durumda korunmuştur. Bunun, Yunan mekânı boyunca Yunanlıların kullanmaktan asla vazgeçmediği zamansız bir estetik ve sembolik unsur olduğunu anlıyoruz. Thassos'taki Sotiras köyünün çeşmesi bunu kanıtlıyor.

ZAGLISA gazetesi, Pomakların kültürel ve dilsel soykırımının önlenmesine yönelik mücadeleye adanmış bir gazetecilik yayınının yanı sıra, düzenli okuyucularımızın da bildiği gibi, bilimsel araştırmaların yayın organıdır. Özenli, zaman alıcı ve bazen maliyetli araştırmamızın ortaya çıkardığı verileri kullanan pek çok kişi var, ancak daha azı Zagalissa'yı kaynak olarak gösterecek değerlere sahip. Sıradan kaldırım hırsızları gibi davranırlar. Bu işaretleme, iklimin ve makalenin amaçlarının ötesine geçse de, yine de gerekli görüldü, çünkü Thassos çeşmesi gibi bir vahiy veya bir bulgu, elimizdeki yetersiz imkanlarla bizim için, kesintisiz ruhsal ve fiziksel emek. .