Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

Peçenekler nasıl Hıristiyan oldu? Arap ve Macar tarihçilerin tanıklıkları.

     

     Pomakların Moğol oldukları, Peçenekler ve Kumanlardan geldikleri şeklindeki Türk milliyetçiliğinin masallarını Zagalissa'da yeniden yazmıştık. Nitekim 43 sayımızda Peçeneklerin Orta Asya bozkırlarından ayrılıp Avrupa'ya geldiklerinde Türk milliyetçiliği tarihçilerinin dediği gibi Rodop Dağları'na yerleşmediklerini, burada kaldıklarını yazan birçok Bizans metninden alıntı yapmıştık bugünkü güney Rusya ile Romanya arasında çeşitli yerler.

    Trakya'ya sadece çalmak, öldürmek ve tecavüz etmek için indiler ve sonra geri döndüler ve bölgenin dağlarında kalmadılar. Sonunda kuzey Evros'ta (Levouni) bir savaşta Kumanlar onları katlettiler, bunun sonucunda nüfusları o kadar azaldı ki göçmen olarak başka bölgelere (Macaristan vb.) gittiler.

     Daha sonra Peçenekler ve Kumanlarla ilgili Türk masallarını benimseyen yeniçeri Pomaklara ironiyi dile getirdik: "Sonuçta sen kimsin? Peçeneklerden (Kumanlar tarafından katledilen) veya Kumanlardan (Peçenekleri kim katletti)?"

   Arap ve Macar kaynaklarına dayanan İslam Ansiklopedisi (1984 baskısı), Peçeneklerin Kumanlar ve Bizanslılar tarafından katledildikten sonra Macaristan'a nasıl yerleştiğine dair birçok kanıt sunar.

    Ansiklopediye göre (Madjar, Madjaristan girdileri), Peçenekler aslen Don nehri, aşağı Tuna ve Karpat Dağları (yani güney Rusya ile Romanya arasında) arasındaki bir bölgede yaşıyorlardı.

     Bizanslılar ve Kumanlar uğradıkları yenilgilerden sonra Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Transilvanya'ya göç ettiler.

     İlk tanıklıklardan biri, yakalanan birçok Peçenek'in Bizans'ın Belgrad valisinin emriyle yerleştirildiği, burada yerleştikleri ve görünüşe göre Hıristiyanlığa geçtikleri Thurocz'un Macar vakayinamesi tarafından verilmektedir.

     Peçeneklerin Macaristan'a yerleştiğine dair ilk kanıt Arap El Mesud tarafından verilmektedir.

     İslam Ansiklopedisi, birçok Peçenek'in Macarların ülkesine (Macaristan) göç ettiğini yazıyor. Bu göç bir anda değil, nüfus dalgaları halinde gerçekleşti, bu nedenle MS 10. ve 12. yüzyıllar arasında iki yüzyıl sürdü. Son Peçenekler 1122-3'te Macaristan'a geldi. Güney Rusya'dan başlayıp imparatorluğun sınırlarında (bugünkü Stara Zagora) Bizans ordusuyla çarpıştılar ve savaşı kaybettikten sonra Macaristan'a gittiler. Macaristan'ın Hıristiyan kralı II. Stephen tarafından memnuniyetle karşılandılar ve devletinin sınırlarında muhafız olarak işe alındılar. Diğer Peçenekler batı Macaristan, Slovakya ve Transilvanya'daki köylere yerleşti.

     İslam Ansiklopedisi'ne göre, Peçeneklerin dini, Orta Asya'nın birçok halkı ve ilk Türkler gibi pagandı. Arap el-Bakri, yalnızca 12.000 Peçenegin İslam'ı seçtiğini yazıyor, bu sayı Peçenekler Hıristiyan Macaristan'da Hıristiyanlaştıkça yavaş yavaş düşüyordu. Aslında Arap Ebu Hamid, Peçeneklerin İslam dini hakkında ciddi bir bilgiye sahip olmadıkları için sadece yüzeysel olarak İslam'a dönüştüklerini belirtiyor. Ebu Hamid'in onlara İslam hakkında beş şey öğretme çabalarına rağmen, Peçenekler Hıristiyanlığa geçtiler ve Macar kroniklerine göre, Macaristan'a ilk Hıristiyan krallarından biri olan ve bir Peçenek olan Samuel Aba'yı sunma onuruna sahip oldukları söyleniyor!

     Sonuç olarak, Peçenekler, Macaristan tarihi ve o ülkedeki Hıristiyanlık tarihi ile ilgilenenler için bir problemdir. Pomakların tarihi ile kesinlikle alakaları yoktur. Amazon yerlilerinin Rodoplarla bağlantısı olduğu kadar Peçeneklerin de Pomaklarla bağlantısı var…

Sayı 71, Şubat - Mart 2014