Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΝΑΣΤΕ ΠΟΥΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ Μυρτίσκη (Μουσόβου) να Ν. Ροδόπη

Ι Μυρτίσκη (Μουσάοβο) ϊα ενό σέλου να μπελεντιάτα Οργάνη ι ταμ τζιβάτ γκόρε ντολ 110 νουφούζα.
 
Μυρτίσκη - ΜουσάοβοΙ κάκτουϊα να βρίτ σελάτα να μπαλκάνατ σέκακβητε ράμπουτι σα ντα ραμπούτετ να νιβιτέ κάκτουϊα τουτούνας. Σαντέτ ι πατάτες Αράπκα τσέντσα όρεχι ζμπίρατ σάντε γιάζινσκιτε μεσετσίνι μότσε ντα βίντις σέλσκι ουτ Μυρσίνη πουρντάβατ σι σαμί που πατηστάτα να κασαμπίτε να Κομοτηνή να Σάπες ι Αλεξανδρούπολη πουστάδατνι ίματ κράβι κόζι όφτσε. Που κίσινατ χάνετ ντα βίνβατ. Ινσάνατ να μπαλκάνσκιτε σελά να ισπάντατ μλόγκου παρί να γουντίνατα. Ουτ 500 δό 3000 ευρώ να γουντίνατα.
 
Προμπλέμετε να ουστάνβατ αϊτούς. Ίμα αντίν προμπλέμ σας πάτετ ουτ Σμιγάδα δυο Μυρσίνη σουφέρετε τράβα νταϊα σας γκουλέμου σάρτσε. Σούφερε τράβα ντα ζαμίνα ντουνέμετσε ϊαμάτσε πάτετ λάτσκι ι κίσινατ καλ ί σνε. Ζα μπαλκάνσκιτε ινσάν προμπλέμετε σα γουλάμι. Να ιϊρμί μπιρεντιϊατάτ τζιβέμε ι πατιστάτανι σα ουτ αφρίκα πο ντόλνι, κακβά μουντούρετε σε κόλκου γκουντίνι ι έστε τσάκαμε ουτ σεγάσνατ μουντούρ Εμίνογλου Μεχμέτ ντα νι ναπραδί χούμπαφ πατ.
 
Βριτ αϊσές προμπλέμε κάρατ ινσάνατ ντα μπέγατ ουτ σελάτα ντα βι ζίματ κάστε να κασαμπάτα ντέτου στε ντόϊντε πο χούμπαβ ούτρε.
 
Μλόγκου πάτε ιγράτ σι μαϊτάπ σας νάστε στάρι τσούβακα ουτ Πουμάτσιτε. Ντέτου ράμπουτετ που νομαρχιέτε ι που χαστάνετα. Ζαστότο νάστε ινσάν ναζνάϊατ χούμπεβε γιουνάνσκετ γιεζίκ. Ι γκόρνισα μαϊτάπ ιγράτ. Γιουνάσνκετ χουκουμέτ ντο σεγά νέϊα ντάβαλου όστε χούμπαβου πεϊάνου ζα νάστε ινσάν. Τσούβεμε αϊτούς τράβα να μεκτέπετε ντα ίμα Πουμάσκου ι Γιουνάνσκου ντα σα ουτσέτ. Ζα Πουμάτσιτε τούρσκουτου ϊα τσούζντου. Σεγάσνουτου μεκτέπσκου μπασκάν κ. Στυλιανίδης τράβα κράϊ ντα ντάτε ι νε σάντε πρικασκί ντα ντούμι τράβα αϊτούς να Θράκη μεκτέπε ντα ουτόρι. Βριτ σα μπασκάνετε σουρουμλούϊε ζα νάστε Πουμάτσι.
 
ΝΟΒΑ ΜΠΟΥΛΓΑΡΣΚΑ ΝΑΒΖΕΜΕΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΜΑΤΣΚΙΤΕ ΣΕΛΑ
 
Δρόμος στη Μυρτίσκη - ΜουσάοβοΣέγα που κράϊνας ζαμάν ι ντρουγκ γκουλάμ προμπλέμ ζα μίσλιλου Πουμάτσιτε. Να Μυρτίσκη ι να βριτ σελάτα να Οργάνη μπελεντία μοζίνα Μπουλγάρε φλίζατ βέτσερετ κάτουσα στέμνι να νάστα στράνα ουτ μπαϊίρετε να νάστε σελά. Αϊσές μπουλγάρε φλίζατ να κάστετε ι κραντάτ κακβότου νάϊντατ
πομλόγκουτου ντιρέτ στάρι τσουλάτσι ι χούντατ μου ναβρατάτα ντα μου τσούκατ βετσερτα. Ι τε κάτου ουτόρετ βράτατα μίτκατ σπρέϊ να ούτσιτε ι νάκβου ντετουγί ζασέμαβα. Ι ουδρίβατ να γλάβατα σας νάκβου τέσκου ι πόσλετ κράντατ ι ζαμινάτσι να τένατα στράνα.
 
Πουμάτσιτε ντου σέγα ιμεχα βράτατα νε ζακλουτσενί σέγα κατου σα στεμνί στραγιϊα ντα σι βάρδετ φαφ σελουτουσι. Να Κάρδαμος ίμα μνόγου ζαραρ ναπραϊενου ουτ Μπουλγάρετε. Κάκτουμπε σε να στάρετ ζαμάν. Πακ ίδε ουτ Μπουλγάρετε πακ σε γι γλενταμε αϊτούς ντα κράντατ. Πακ νε ντα στουιϊμεσας βαρζανί ρακιτε να ναμομε νικακνά ντα πράιϊμε. Κάκτου τσουϊέμε μλόγκου Μπουλγάρε νοσέτ που ζαμπράνενου τουφετσί ναρκότιτσι. Ντουτσογιεμεσα να τσαντιρμιτε ι να νομαρχιάτα ντα ναϊντατ κάκβου κουλάϊ. Ντα ναστάνατ πο γουλεμί ζαράρε.
 
Πουμάτσιτε να ίστατ ντα ιζμπεγάτ ουτ σελατάσι ι να ίστατ ντανί σα ζαγκουπί χουμπάβατα κουλτούρα ι να ζατουζί σα ματσιμέ να γαζέτα Ζαγάλισα σας βριτ κουβετατ κακβότου ίμα ζα ναστέ σι Πουμάτσι βριτ προμπλέμετε ντα σα πισβάτ αϊτούς ι κόλκουτ μομε ντα πουμαγαμαι.
 
(τεύχος 18, Ιούνιος 2008)
Κατηγορία: