Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΚΟΥΜΑΡΑ: ΓΙΕΝΝΟ ΓΙΑΤΣΕ ΠΑΡΑΤΙΚΑ ΡΑΜΠΟΥΤΑ.

     Ίμα μλόγκου γκουντίνι αϊσιά γκλιόνταμε μλόγκου ράμπουτι ντα σα προυμένετ. Γιεννί να χούμπαβου, ντρούγκι πο να παράτικου. Νέμα ζακακνά ντα σα ουρουσστίσβαμε σας χούμπαβινε ράμπουτι αλά σας κρίβινε ι παράτικινε. Γιεννό ουτ αϊσές παράτικι ι κρίβι ράμπουτι γιε ι κουμάρανα. Κουμάρανα, κάκσου ζνάγιμε βρίτ μϋσλϋμάνεσε γιε χαράμ νάϊ ναπρέσς ουτ ντίνες νάσς. Χαράμ κακνάγιε; Κακνάνου, ζζένε ράμπουτι Αλλάχ νισστέ ντε γκι πράβιμε ι ζατό γκι γιε στόριλ γιασάκ, ντα νι μπίβα ντα γκι πράβιμε. Κουτρί σα αϊνές ράμπουτι; Πίγιενγιενου ρακϊγιε, σβίντσκου μιόσο γιέντενγιε, κράντενγιενου, ιφτρό μιάτανγιενου ι κουμάρα ιγκράνγιενου. Αϊσέβα χαράμ ράμπουτι, αγκά γκι πράβι μπουννό, ζμπίρα νάϊ μλόγκουτου γκριάχ. Σσε γιε γιάτσε χούμπαβου ντα νι γκλιόνταμε ντα πρικάρβαμε χούμπεβε όλου αϊσιά, αϊτούς. Ντα ουστάβεμε νιάκνα ι ντα μότσσιμε ι ζα ναχ ντρούγκαντε. Σέτατε σα ζα ναχ καντέ βίκαμε.      Νάσσισε ινσάν αλά, ότι σα ίνακ ναουτσσένι, αγκά βίντετ νιάκνα νόβου, ρίπνατ να νέγκα σας βρίτ κακόφνου κουβέτ ίματ. Ντα γκου στόριμε σίτσσκουνου νε, ντα νι ουστάνε ζα ντρούγκου μπουννόγκα νιάκνα, γκιό ντρούγκγιεν ντεν σσε σα κράτι. Νίκουτρο νι γκλιόντα αϊνβάκ σαχάτ κακνάνου πράβι, χούμπαβου ίλι κρίβου, ζαμ ουτ σέτνε στάνε πισσμάν. Γκριάχ λι γιε ίλι σεβάπ. Βριτ γκλιόντατ ντα πρικάρβατ χούμπεβε όλου αϊνουγκάβα. Νίκουτρο σα νι τσσούντι ζα ντρούγκου νιάκνα. Αϊσβά γιε νε πράβου ι νε χούμπαβου.      Μόζζε ινσάνας νάσς ντα σα σα προυμενίλλι, ντα σα στάναλι πό ίνακβι ι ντα σα σα ουτμπάβιλι να μλόγκου ράμπουτι, τριάβα αλά ι ντα σα πουτσσούντβατ μπουννόσς κακνά πράβετ, κακνά ντούμετ ι κακ ζζβότ. Μλόζι μι σα κάζβαλι τα πουραντί κουμάρανα σι σα ουτμπάβιλι τσιάλ ζζβόταν, ζατβόριλι σι σα κόσστενε ι ζαγκουμπίλλι σι σα ράμπουτινε. Ζα κακνά σίτσσκουσου αϊσβά; Πουραντί γιεννό χούμπεβε πρικάρβανγιε, γκιό σσε ιζλέζε μπουννό να φαϊντό, γκιό σσε στάνε μπουννό σας γιάτσε μλόγκου παρί. Σίτσσκου γιε γιεντίν ουμούτ, ντρούγκου νίκακνα. Αλά, πράβου λι γιε ζα γιεντίν ουμούτ ντα σι ουτμπάβισς τσιάλ ζζβότατ; Πράβου λι γιε, ντβέ γκουντίνι ναπρέσς, ντα σα ιζιγκρότ ναϊ μλόγκουτου παρί να κουμάρα ουτ νάσσες ινσάν, ουτ μϋσλϋμάνεσε, φαφ τσιάλ χϋκϋμέτες; Ότι νέ ντρούγκαντε νάϊντε, ουτ Σελενίκ νατάτακ, αλά αϊτούς, που τζζεμπέλες, καντέσου γιε χαράμ κουμάρανα; Κακ γκου βίντιτε βέ αϊσβά; Σιάκουτρο σι ίμα γκλαβόνα, σιάκουτρο σι ίμα τζζουμπιόνα.      Ντα σιόννατ βρίτ αϊνές, ντα γκου ισχέσαμπετ ι ντα σα προυμενιότ. Ντα ουστάβετ αϊνέβα ράμπουτι ντα γκι πράβετ ντρούγκι, ζζένεμ σα μόζζε, ζζένεμ γιε νέ χαράμ! Ντα γκι ουστάβετ, νέ ότι γιε χαράμ, ντα βίντετ ι ντα σα σέτετ όλου κόμου γιε παράτικου ι κόμου γιε ζιγιάν.     
Κατηγορία: