Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΒΟΡΝΑΧΑ ΣΑ ΧΑΤΖΖΊΓΙΕΤΕ - H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΑΤΖΗΔΩΝ

     Βρίτ νάσσισε ινσάν, μϋσλϋμάνεσε, ίσστατ να ζζβόταν να γιεννόςς ντα ίντατ να χάτσς. Αϊσβά. αλά γιε νε κουλάϊ ζα βρίτεχ. Ζα ντα ίντε μπουννό να χάτσς, τριάβα ντα γιε νάϊ ναπρές χούμπαφ ι πράφ μϋσλϋμάνιν, ντα ίμα μούφκα μάλ ι παρί. Ντα στόρι νιγιέτ ι αγκά σι ίμα όνμπεσς – γιρμί ντένε ντου Κουρμπάν Μπαϊράμ χόντετ να χάτσς. Αϊσόβα γκουντίνα ιμιά μλόγκου χατζζίγιε ουτ βρίτ σελάσα. Αγκά σα πουμνότ όνμπεσς – γιρμί ντένε ουτ Κουρμπάν Μπαϊράμ, χατζζίγιενε σα βράσστατ ναχ σελάνασι ι βρίτ μϋσλϋμάντσκες ινσάν ζαφάτατ ντα γκι ουμπιχάντετ. Χατζζίγιενε μι ραζντάβατ ζεμζέμ, χουρμί ι ντρούγκι ράμπουτι. Ζζένε ντένε σα να χάτσς, ουμπιγκράβατ βρίτ χούμπαβινε μεστά, που καντένου σα γιε ρουντίλ, ζζβάλ ι ουμριάλ νάσσεν πεϊγκαμπέριν. Ουτ αϊτάμ ντουνίσατ μλόγκου Κουράν ι ντιβί ζα βρίτ ινσάνας, αϊτάμ χατζζίγιενε πουγιότ ι πόντϋνϋ ι βέτσσερου Κουράν ζα βρίτ ντρούγκινε ινσάν ζζένε σα νε μόγκλι ντα ίντατ ι τέ ναχ χούμπαβινε μεστά, ντα σι ιζλέζατ ουτ μπόρτσσεν.      Ζζένε ινσάν σα πό στάρι ι νε ζντράβι, μόγκατ ντα προυβόντετ ντρούγκι ντα ίντατ να τιάχνουνου μιάστου. Βρίτ μϋσλϋμάνεσε, τριάβα να ζζβόταν να γιενϊσς ντα ίντατ να χάτσς, ότι γιε βρίτεμ μπόρτσς. Βρίτ μϋσλϋμάνεσε νάϊ ναπρέσς τριάβα ντα σα κλάνετ, βρίτ βάχτβενε, ντα γκουβότ φαφ Ραμαζάν, ντα ντάβατ σαντακό, ντα χόντετ ναχ τζζουμαγιόνα ι ναϊ μούφκα να γιεννόσς, ντα χόντετ να χάτσς ζα ντα σι σα πλατίλλι μπόρτσσεν καρσσί Αλλάχα.      Αλά κάκσου γκλιόνταμε αϊσιά, πριζ νάσσισε γκουντίνι, ινσάνας σα σα προυμενίλλι, ζιόλλι σα ντα ιζντελετσσάβατ ουτ ντίνες, ουτ Κουράνες ι ουτ Αλλάχα. Πο γιάτσε πράβετ κακνάνου γιε χαράμ, πακ νέ κακνάνου γιε Αλλάχ ρεκόλ ι νίκουτρο νι σλέντι Αλλάχβεν πότ. Κακνάνου γιε Αλλάχ στόριλ χαράμ, πίγιενγιενου, κουμάρανα, κράντενγιενου νι τριάβα ντα σα πράβι. Να ναπρέσσνιτε γκουντίνι μλόγκου μλάντι πουγιάχα Κουράν ι πράβεχα χάτιμ ι χαβϊζλϊκ πό φαφ τσσόστου. Αϊσιά γιε νε τσσούτ νίκακνα αϊνεκός, αϊσιά γιε βρίτεμ ακϊλαν ντρούγκαντε, γιάτσε ριάτσσισς σα σπουμίνα Αλάχ ι νάσσες ντίν. Φαφ βρίτ σελάσα, σιάκα γκουντίνα στάνβασσε χάτιμ, μλόγκου ντέτι πράβεχα χάτιμ, αϊσιά γιε ι αϊνβά στάναλου γιάτσε μούφκα. Φαφ ριάτκι σελά σι πράβετ χάτιμ σιάκα γκουντίνα. Αλά ι τέ κάκνου γκου πράβετ, μπουννόσς γιε νέ πράβου. Κου σσε γκου πράβετ, ντα γκου πράβετ κάκνου τριάβα, κάκνου γιε Αλλάχ ρεκόλ, ζα ντίνες. Νι τριάβα ντα ζμπίρατ σιάκα γκουντίνα βρίτ γκαζέταζζιγιενε ι ντα σα ισκάρβατ να βρίτ γκαζέτινε σας Κουράνεν φαφ ρακίνε.  
Κατηγορία: